AKTUALNOŚCI
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki

Zarząd

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej,

zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r., poz. 1047 z zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089),

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

 NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017 ORAZ 2018 ROK.

1. Firma: Kostrzyńsko-Słubicka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Orła Białego 22), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w Zielonej Górze  VIII Wydział  Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000066104, NIP 598-13-16-916, kapitał zakładowy 27.184.300,00 PLN.

2. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą , ul. Orła Białego 22, za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz sporządzenie  pisemnych sprawozdań z badań.  

3. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – audyt 2017 i 2018” należy składać pod adresem: Rada Nadzorcza K-S SSE S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w terminie do 16 października 2017r.

    Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Od oferenta rada nadzorcza oczekuje w szczególności:

a) przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018 wraz z przekazaniem pisemnych sprawozdań z badań: do 15 marca 2018 (za rok 2017) i 15 marca 2019 (za rok 2018),

b) gotowości kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, do spotkań informacyjnych, na koszt firmy audytorskiej, z radą nadzorczą przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych,

c) gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, na koszt firmy audytorskiej, na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzających sprawozdanie finansowe, w celu prezentacji wyników badań oraz złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

5. Oferta powinna zawierać:

a) informacje o oferencie, tj.:

  • forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie umowy o pracę, bądź na stałej umowie o współpracy;
  • aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania;
  • informacja o doświadczeniu firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;
  • informacja o doświadczeniu firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań podmiotów z branży, w której działa Spółka;
  • informacja czy firma audytorska prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;
  1. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta /biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2017 i 2018 wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów.
  2. oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską i biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności.
  3. oświadczenie o przyjęciu zobowiązań ewentualnej konieczności uczestnictwa w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na warunkach określonych w ogłoszeniu (pkt 4 ogłoszenia).

e) cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018 wraz z przekazaniem pisemnych sprawozdań z badań, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.

f) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, w tym orientacyjny czas przeprowadzenia badania w siedzibie spółki.

6. Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 5 będzie skutkować odrzuceniem oferty.

7. Wybór oferty przez Radę Nadzorczą nastąpi do 30 listopada 2017 r.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.