AKTUALNOŚCI
Zmiana warunków ubiegania się o zwolnienie podatkowe z tytułu nowej inwestycji

Spodziewana we wrześniu 2019 r. publikacja przez GUS nowych danych na temat stóp bezrobocia spowoduje, że wybrane powiaty będą cieszyły się korzystniejszymi warunkami ubiegania się o zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji, a dla niektórych te warunki ulegną zaostrzeniu. Różnica w koniecznej do zadeklarowania wartości inwestycji będzie wynosić od 5 do 20 mln PLN w stosunku do obecnego poziomu - zarówno na plus jak i na minus. Będzie to pierwsza od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji zmiana warunków ubiegania się o zwolnienie podatkowe z tytułu nowej inwestycji.

Sprawdź, gdzie dojdzie do obniżenia a gdzie do podwyższenia wartości wymaganego kryterium.

Zobacz zmiany

 

15 lat

tyle będzie trwał najdłuższy okres, na który można uzyskać zwolnienie podatkowe

100 mln PLN

tyle będzie musiał zainwestować duży przedsiębiorca chcąc otrzymać zwolnienie podatkowe na terenach z najniższym bezrobociem

10 mln PLN

tyle będzie musiał zainwestować duży przedsiębiorca chcąc otrzymać zwolnienie podatkowe na terenach z najwyższym bezrobociem lub na terenie jedynym ze 122 preferowanych miast

 

Zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowych inwestycji są podstawowym mechanizmem wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie istotnym dla dużych firm, dla których możliwości uzyskania dotacji na inwestycje są znacząco ograniczone.

Nowy instrument otwiera się także na mikro, małe i średnie firmy, które korzystać będą z pewnych preferencji w procesie udzielania zwolnień podatkowych.

Dotychczasowe przepisy strefowe, w tym ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, wciąż będą stosowane do już wydanych na ich podstawie zezwoleń strefowych. Natomiast nowe regulacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw planujących realizację nowej inwestycji i pozyskanie zwolnienia w podatku dochodowym z tego tytułu. Mogą to być zupełnie nowi inwestorzy, którzy nie prowadzili dotąd działalności w SSE, ale także podmioty korzystające już wcześniej z pomocy publicznej w ramach SSE, ale planujący kolejne projekty inwestycyjne, czy to na obszarze Strefy czy poza nim.

Nowa ustawa wprowadza możliwość pozyskania zwolnienia podatkowego na terenie całej Polski, a nie tylko na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej jak to funkcjonowało dotychczas od ponad 20 lat. Ma to szczególne znaczenie dla inwestorów, gdyż ułatwia i skraca to procedurę przyznania pomocy oraz likwiduje ograniczenia terytorialne w lokalizacji ich inwestycji. 

Lokalizacja inwestycji wpływać będzie na okres przysługujący inwestorowi na wykorzystanie zwolnienia podatkowego. Będzie to okres:

 • 10 lat – w przypadku inwestycji w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 25%, 20% lub 10% (dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, podregion warszawski zachodni i Warszawa)
 • 12 lat - w przypadku inwestycji w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 35% (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawsko-wschodni),
 • 15 lat - w przypadku inwestycji w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 50% (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

Wprowadzono także przepis mówiący o tym, iż możliwość wykorzystania limitu podatkowego w ciągu 15 lat otrzymają także inwestycje  na terenach dotychczasowych SSE, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie. Określenie konkretnego, sztywnego terminu na wykorzystanie zwolnienia to korzystna zmiana w porównaniu do obecnego systemu SSE, w którym przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia wyłącznie do końca 2026 r.

Wysokość zwolnienia podatkowego, jakie przyznane zostanie przedsiębiorcy, zależeć będzie od wartości inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości samej firmy. Im mniejsza firma i im dalej na wschód realizowana jest inwestycja (tj. w województwach Polski Wschodniej), tym większa będzie intensywność pomocy. Powyżej określone podstawowe intensywności pomocy odnoszą się do dużych firm, natomiast dla mikro/ małych oraz średnich firm intensywności te są odpowiednio 20% i 10% wyższe.

Zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowej inwestycji nie będą jednak dostępne dla każdego inwestora, który planuje taki projekt i chciałby pozyskać pomoc publiczną na ten cel. Oceniając, czy dana inwestycja może być objęta wsparciem, weryfikowane będzie spełnienie kryterium ilościowe tj. minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych, a także szereg kryteriów jakościowych. W konsekwencji, przejście licznych kryteriów może okazać się trudne lub nawet nieosiągalne dla niektórych projektów.

Wymagana minimalna wartość inwestycji będzie zależeć przede wszystkim od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju działalności, której dotyczy projekt. Zasada jest taka, że im wyższe bezrobocie na danym obszarze, tym niższe będą wymagania w zakresie minimalnej wartości inwestycji. Wynosić one będą od 10 do 100 mln PLN. Przykładowo, najniższa wartość 10 mln będzie właściwa dla dużych firm realizujących inwestycję w powiecie o stopie bezrobocia wyższej od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub też na terenie 122 preferowanych miast lub gmin graniczących z takim miastem.

Dla średnich, małych i mikro wprowadzono znacznie niższe kryteria ilościowe (obniżenie minimalnej wymaganej wartości inwestycji odpowiednio o 80%, 95% i 98% w stosunku do kryterium dla dużych firm). Złagodzone aż o 95% kryterium ilościowe obowiązywać będzie także inwestycje w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac badawczo-rozwojowych, nawet jeśli będą realizowane przez duże firmy, niezależnie od ich lokalizacji.

Oprócz kryterium ilościowego, inwestycja będzie musiała przejść także przez sito kryteriów jakościowych, za których spełnienie przyznawane będą punkty. Będą to następujące kryteria:

 • realizacja inwestycji w branże strategiczne (określone poprzez konkretne PKWiU), - osiągnięcie wysokiego poziomu sprzedaży poza Polskę,
 • prowadzenie działalności B+R,
 • niski poziom oddziaływania na środowisko naturalne,
 • posiadanie statusu MSP,
 • miejsce lokalizacji inwestycji znajduje się w jednym ze 122 preferowanych miast lub gminach graniczących z nimi lub w powiatach ze stopą bezrobocia powyżej 160% średniej krajowej,
 • wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • podejmowanie działań z zakresu opieki nad pracownikiem
 • Dodatkowym kryterium dla projektów przemysłowych będzie:
 • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę), a także
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.
 • Natomiast dla projektów w sektorze usług przewidziano jeszcze dwa dodatkowe kryteria:
 • utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę).

Minimum punktowe w kryteriach jakościowych wynosi od 4 do 6 pkt z maksymalnie 10 możliwych. Minimalny limit punktowy uzależniony jest od lokalizacji inwestycji - preferencje przewidziane są dla inwestycji realizowanych w mniej rozwiniętych województwach.

Aby pozyskać zwolnienie podatkowe w ramach nowego instrumentu wsparcia, należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Jest to decyzja administracyjna, która będzie wydawana przez zarządzających poszczególnymi specjalnymi strefami ekonomicznymi. Szacowany czas na jej wydanie to 1-2 miesiące. Do momentu złożenia wniosku o wydanie decyzji, inwestor nie może rozpocząć inwestycji.

 

Analizując kryteria oceny projektów, można stwierdzić, iż pozyskanie zwolnienia z CIT może okazać się trudniejsze niż w ramach dotychczas obowiązującego systemu specjalnych stref ekonomicznych. Potencjalnym problemem może być wymagana minimalna wartość inwestycji. Podczas gdy dla sektora MSP przewidziane są dość duże ograniczenia tych wartości sięgające nawet do 98% w stosunku do wartości wymaganych od dużych firm, to dla dużych firm mogą one wynieść aż 100 mln PLN. Nawet dla dużego inwestora taka kwota może być trudna do osiągnięcia.

Rafał Pulsakowski Dyrektor w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC


Załączniki:
   Wersja PL
   Wersja ENG